Nasz dom

zamek na skaleDom jest placówką pomocy stacjonarnej o zasięgu ponadgminnym zapewniającą całodobową opiekę dla 110 dorosłych mężczyzn niepełno-sprawnych intelektualnie. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Kłodzkiego. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Kłodzki przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku i współpracy z referatem Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości z uwzględnieniem ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom świadczy mieszkańcom usługi w zakresie:

 1. usług terapeutyczno–opiekuńczych, zapewniając opiekę zdrowotną i rehabilitację ruchową , w tym:
  • terapię zajęciową zorganizowaną w systemie pracowni warsztatów terapii,
  • pielęgnację i pomoc medyczną wg. odrębnych przepisów,
  • udzielania pomocy w załatwianiu spraw osobistych i w podstawowych czynnościach życiowych,
  • badań psychologicznych i psychiatrycznych,
  • usamodzielniania mieszkańca w miarę jego sprawności psychofizycznej,
  • stymulowania, nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną,
  • zapewnienia przestrzegania praw mieszkańca oraz pełnej dostępności do informacji o jego sprawach,
  • rehabilitacji ruchowej, udzielania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny i innych medycznych środków subsydiarnych wg. obowiązujących przepisów.
 2. zapewnienia usług bytowych, w tym:
  • zapewnienia wyżywienia dziennego, złożonego z trzech posiłków oraz posiłku dodatkowego,
  • zapewnienia sortów odzieżowych i obuwia,
  • utrzymania czystości odzieży i higieny mieszkańców,
  • utrzymania porządku i czystości w pokojach dziennego pobytu i sypialniach,
  • utrzymania Domu na wysokim poziomie estetycznym,
  • zapewnienie mieszkania na poziomie obowiązującego standardu, zarówno pod względem normy zaludnienia, jak i wyposażenia.